06 Nov 2020

การรายงานตัวบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายงานตัวบัณฑิตในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 07.00-07.30 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

หมายเหตุ
เนื่องจากบัณฑิตจำนวนมาก และต้องผ่านจุดคัดกรอง ขอให้ทุกคนเผื่อเวลาหรือมาก่อนเวลา เพื่อลดความแออัดในการรายงานตัว
หากไม่มาในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ทุกคนต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง เพื่อบันทึกการรายงานตัว
บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ต้องปริ้นส์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตจากระบบและนำมายื่นในจุดรายงานตัว ณ ห้องโถงหอประชุมวชิราลงกรณทุกคน
ปริ้นส์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ เว็บไซต์ reg.sru.ac.th ( เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูสุดท้าย พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านให้ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 077913357