สารแสดงความยินดี

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจใน การศึกษา สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นเมล็ดพันธ์แห่งความภูมิใจที่พร้อมจะขยายพันธุ์ไปเป็นร่มเงาให้กับสังคมต่อไป อนึ่งในการทำกิจการใด ๆ ให้บัณฑิตพึงตระหนักถึง คุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับภูมิรู้เป็นสำคัญ ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง ไม่ดูดายและยอมแพ้แก่คนชั่วหรือคนทุจริตที่กัดกร่อนทำลายสังคม จงยึดจุดมุ่งหมายเพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นหรือสังคมเป็นที่หนึ่งและเพื่อตนเอง เป็นที่สอง ขอให้บัณฑิตปฏิบัติตนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จงจำไว้ว่าความรู้ไม่มีพรมแดนมีเพียง
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สุดท้ายขอให้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมทั้งในด้านหน้าที่
การงานและครอบครัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด
คณบดีคณะครุศาสตร์