ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล อายุ ๔๔ ปี  เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการศึกษา เช่น โครงการช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลน คือ โครงการ “บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” โครงการ “BJC Remote School” โครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร คือ โครงการ “พัฒนาผู้นำปลูกต้นกล้า รักษาดินแดน” โครงการ “มอบทุนการศึกษา” ให้แก่บุตรพนักงาน กลุ่มบริษัทบีเจซี” โครงการ“มอบทุนการศึกษา” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา” เพื่อพัฒนาวิชาชีพและร่วมสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีอาชีพในอนาคต การมีจิตสาธารณะและมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริมและให้โอกาสแก่ผู้พิการ รวมทั้งยังเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอย่างแพร่หลาย โดยเล็งเห็นว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มี “คุณค่าสูงสุดในองค์กร”

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เห็นควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป