สารแสดงความยินดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชทุกคน ที่สำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕59 – ๒๕60 ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่สามารถฝ่าฟันและเล่าเรียนจนจบการศึกษา ตามที่หมายมั่นตั้งปณิธานไว้ ขอให้บัณฑิตใหม่นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ออกไปรับใช้สังคมให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสิ่งที่ตั้งใจไว้ รวมถึงจงยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณที่เกี่ยวข้อง  และขอให้รักตัวเอง รักประเทศชาติอย่างมั่นคง และหมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติสืบไป

ท้ายนี้ขออวยพรให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน พร้อมทั้งสมปรารถนาในสิ่งดีงามตลอดไป

ดร.สมปอง  รักษาธรรม

                                                                รักษาราชการแทน

                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช