สารแสดงความยินดี

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกท่าน การสำเร็จการศึกษาแสดงให้เห็นถึง คุณลักษณะสำคัญของตัวบัณฑิตเอง คือ “ความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้าความรู้อยู่เสมอ มีมานะอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค”  ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ “ความรัก ความเข้าใจ และความปรารถนาดี” ของคนในครอบครัวที่เป็นแรงใจและพลังผลักดันให้บัณฑิตประสบความสำเร็จ สำหรับหลักสูตร/คณะและมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันบ่มเพาะ “ความเป็นผู้รู้และผู้ปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในศาสตร์”  และ “ความเป็นคนดีมีคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และรักในเกียรติของสถาบัน” ให้กับบัณฑิตตลอดระยะเวลาการศึกษา

จึงขอให้บัณฑิตรักษาความดีงามเหล่านี้ไว้ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จทั้งด้านส่วนตัวและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้สังคมสืบไป

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์