ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อายุ ๖๘ ปี ชาวจังหวัดภูเก็ต มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับบริหารธุรกิจการโรงแรม มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจระดับดีเด่น ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจ โดยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการโรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป โดยมีหลักการดำเนินชีวิตคือตอบแทนคุณของแผ่นดิน ช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป