ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

นางประสงค์ หีตอนันต์ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงเป็ดไข่และผลิตไข่เค็มอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ ๕ บ้านนาทราย ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จบการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนวัดจาย (สุทธบุรราษฎร์)

นางประสงค์ หีตอนันต์ เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงเป็ดไข่และผลิตไข่เค็ม  โดยคัดเลือกเป็ดไข่ที่มีลักษณะดีตรงตามสายพันธุ์และให้ผลผลิตสูงมอบให้สมาชิกในกลุ่มเลี้ยงโดยปล่อยให้เป็ดออกไปหาอาหารกินตามธรรมชาติและเสริมด้วยข้าวเปลือก  นอกจากนี้ยังจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรซึ่งมีในท้องถิ่น ราคาถูก มาประกอบเป็นสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงเป็ดไข่ด้วย การจัดการในเรื่องดังกล่าวส่งผลให้เป็ดไข่ดก ฟองโต เปลือกไข่หนา ไข่แดงสีแดงเข้ม ปริมาณไข่แดงมากกว่าไข่ขาว ไข่ขาวเหนียวข้น และไม่มีกลิ่นคาว ทำให้ได้ไข่เป็ดสดที่มีคุณภาพ และนำไปแปรรูปเป็นไข่เค็มตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัด เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งในข้อตกลงที่ว่าด้วยชื่อสินค้าที่บ่งบอกถึงแหล่งผลิตที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน มีไข่เป็ดหมุนเวียนในชุมชนโดยไม่ต้องไปซื้อจากภายนอกชุมชน ทำให้มีรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวไปสู่ชุมชนอื่นๆ เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางวิชาชีพ ทั้งมิติการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ และได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการมากมายในฐานะผู้ที่อุทิศตัวมาอย่างยาวนาน มีคุณูปการมหาศาลต่อวงการสัตวศาสตร์และมีผลงานด้านสัตวศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เห็นควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป