ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

นายศิริ  บุญลาภ อายุ ๗๕ ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ทำการเกษตรที่หลากหลาย เพื่อให้มีผลผลิตทุกฤดูกาลเป็นผู้ริเริ่มการนำหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมาใช้ โดยได้พัฒนาชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยการจัดตั้งกลุ่มการทำกิจกรรมการเกษตร สร้างเครือข่าย และปรับแนวคิดของเกษตรกร เน้นการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมตามธรรมชาติ โดยมีแนวคิดว่า “การทำการเกษตรต้องทำให้สอดคล้องกับธรรมชาติ คนมีหน้าที่ช่วยเหลือธรรมชาติ ให้ธรรมชาติมีความสมบูรณ์ จึงทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ” จากประสบการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพเกษตรกรจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป