สารแสดงความยินดี

“ณ วันแห่งความสำเร็จ จากวันที่พากเพียรพยายามจนถึงวันที่พ่อแม่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ได้ภาคภูมิใจ ครูขอแสดงความดีใจกับบัณฑิตทุกคน ขอให้ได้งานทำที่ดี เจริญก้าวหน้าในอาชีพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม ”

 

ดร.จันทร์พร  ช่วงโชติ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว