การข้ามลาดพระบาท (บริเวณแกนกลางหอประชุม)

การข้ามลาดพระบาท แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

            กรณีที่ 1 ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตออกจากแถวที่นั่งเป็นแถวพร้อมกัน โดยอาจารย์ผู้คุมแถวให้สัญญาณบัณฑิตที่นั่งแถว B ทั้งหมด ข้ามลาดพระบาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้น แถวที่ 1 – 3 ให้ถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท)

            กรณีที่ 2 หลังจากรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว บัณฑิตเดินลงจากเวทีเป็รายบุคคล บัณฑิตที่นั่งแถว A ทั้งหมดถวายความเคารพ ข้ามลาดพระบาท

วิธีข้ามลาดพระบาท

เพื่อความสวยงาม รวดเร็ว และป้องกันอุบัติเหตุ จึงกำหนดลักษณะการเดินในแถวเก้าอี้ และท่าทางในการข้ามลาดพระบาท ดังนี้

            1. บัณฑิตหญิง

                 1.1 บัณฑิตที่นั่งแถว A ถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้

                        ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที เหยียบบนขอบลาดพระบาทด้วยเท้าขวา และย่อตัว (ถวายความเคารพ) ก้าวเท้าซ้าย เพื่อเหยียบบนขอบลาดพระบาทอีกด้านหนึ่ง หรือให้เลยกึ่งกลางลาดพระบาท

                 1.2 ที่นั่งแถว B ไม่ต้องถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้

                        ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที เหยียบบนขอบลาดพระบาทด้วยเท้าขวา ก้าวเท้าซ้าย       เพื่อเหยียบบนขอบลาดพระบาทอีกด้านหนึ่ง หรือให้เลยกึ่งกลางลาดพระบาท

            2. บัณฑิตชาย

                 2.1 ที่นั่งแถว A ถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้

                        ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที ยืนตรงเท้าชิด ให้เท้าซ้ายชิดขอบลาดพระบาท และถวายความเคารพ (คำนับ) ก้าวเท้าซ้ายและขวาตาม เพื่อให้พ้นขอบลาดพระบาท (ไม่เหยียบบนลาดพระบาท)

                 2.2 ที่นั่งแถว B ไม่ต้องถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้

                        ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที ยืนตรงเท้าชิดให้เท้าซ้ายชิดขอบลาดพระบาท ก้าวเท้าซ้ายและขวาตามเพื่อให้พ้นขอบลาดพระบาท (ไม่เหยียบบนลาดพระบาท)

            หมายเหตุ  การเดินในแถวเก้าอี้ ซึ่งมีเนื้อที่จำกัด ให้บัณฑิตเดินหันหน้าสู่เวที ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างและ   เท้าขวาชิด (เดินแบบสไลด์ตัว)