สารแสดงความยินดีจาก อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในนามของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคน  ที่มีความวิริยะอุสาหะศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตอย่างภาคภูมิใจ  ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้ใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรทุกคนต่างทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน เป็น “บัณฑิตนักคิด  นักปฏิบัติมีจิตสาธารณะ”ตามอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เมื่อทุกคนสำเร็จการศึกษาออกไปทำหน้าที่ก็ขออย่าหยุดเรียนรู้เพราะท่านกำลังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และในโอกาสที่บัณฑิตทุกคนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์น่าชื่นชมโสมมนัสยิ่งนัก  บัณฑิตทั้งหลายพึงตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและชื่นชมยินดีในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้  โดยนํามาเป็นกําลังใจมุ่งมั่นในการสร้างคุณงามความดีและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป

ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือได้อํานวยอวยพรให้กับบัณฑิต  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคน  จงประสบแต่ความสุข  ความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน  พัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช