สารแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคมทุกคน ขอให้ทุกคนธำรงรักษาอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ-ผล มีทักษะการสื่อสาร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และเป็นผู้สร้างนวัตกรรมสำหรับสังคม ลูกๆ ทุกคน คือ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน การทำงานเพื่อมุ่งตอบแทนคุณแผ่นดิน รับใช้ชุมชนท้องถิ่น ที่ทำให้เรามีวันนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูกตเวที และความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดี และที่สุดแล้วนั้น “คนดี สำคัญกว่าทุกสิ่ง” ยินดีกับความสำเร็จของทุกคนครับ

 

ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์