ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

พระเทพศีลวิสุทธิ์ ฉายา ทนฺตจิตฺโต (ชื่อเดิม อ่อน นามสกุล ปิ่นพรม)อายุ ๘๒ ปี ๖๑ พรรษา เป็นผู้มีความมั่นคง ตั้งใจให้การส่งเสริม และการพัฒนาการศึกษาอย่างดียิ่งมาโดยตลอด ให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งทางสามัญและทางธรรม โดยได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา “มูลนิธิพระเทพศีลวิสุทธิ์” เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และได้ดำเนินการจัดโครงการที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป