การจัดที่นั่งบัณฑิตและการนำบัณฑิตเข้าหอประชุม

1. การจัดที่นั่ง

เก้าอี้ในห้องพิธีแต่ละแถว แบ่งเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งซ้ายห้องพิธี เรียกแถว A
ฝั่งขวาห้องพิธี เรียกแถว B

จำนวนเก้าอี้แต่ละแถวไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับห้องพิธีของแต่ละที่ เก้าอี้ตัวแรกให้ผู้กำกับแถวบัณฑิตนั่ง

2. การนำบัณฑิตเข้านั่งในห้องพิธี

เมื่อแถวบัณฑิตขึ้นถึงส่วนต่อขยายของห้องพิธีและได้รับการตรวจแล้ว ฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิต แต่ละมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตจะเป็นผู้นำบัณฑิตเข้าประจำที่นั่ง

3. กรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ

เช่น บัณฑิตเข้าแถวไม่ทัน บัณฑิตไม่สบาย ฯลฯ ขอให้ติดต่อแจ้งฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิตแต่ละมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตทราบ เพื่อแก้ไขปัญหา

4. กรณีในรอบที่มีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต การจัดแถวที่นั่งบัณฑิตให้จัดตามตัวอย่าง

5. กรณีบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต มีจำนวนเกิน 80 คน ให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีนั่งแถวที่ 2 (ตัวอย่าง)