พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

“…..ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี

ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด

การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย

จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี

หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี

ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง

และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ

ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้…..”

 

                                       พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                                                  ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖

                                             ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                                                            วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒