ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ เกิดวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จบการศึกษาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  สาขาชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลาเป็นครูวิทยาศาสตร์ระดับเชี่ยวชาญโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ที่มีประสบการณ์สอนยาวนานกว่า ๓๕ ปี

ด้านความเป็นครูมืออาชีพนางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนสาขาการศึกษาและวิชาการและยังได้รับเกียรติยศระดับชาติมากมาย เช่น รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ รางวัลครูดีในดวงใจระดับประเทศรางวัลครูดีที่หนูรักระดับประเทศรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”เป็นต้น

ด้านความเป็นครูผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นคุณูปการต่อส่วนรวม นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ มีผลงานทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทางด้านการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาเป็นนวัตกรรมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ชุมชนผ่านโครงงานสะเต็มศึกษา ทำให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป จนได้รับรางวัล “ครูยิ่งคุณ” ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เห็นควรมอบปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป