สารแสดงความยินดี

ถึง บัณฑิตทุกท่าน

การเป็นบัณฑิตราชภัฏนั้น มีความลึกซึ้งกว่าการเป็นผู้ที่เรียนจบปริญญาตรี เพราะการเป็นบัณฑิตราชภัฏคือการแบกภาระที่จะต้องนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาไปพลิกฟื้นแผ่นดิน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้ตกทุกข์ได้ยาก

บัณฑิตราชภัฏจึงต้องมีสองบ่าที่แข็งแรงกว่าใคร เพราะต้องแบกรับความคาดหวังของสังคมไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกเราอาจไม่ได้เรียนหนังสือเก่งไม่ได้มีคะแนนสอบวัดผลสูงๆ แต่สิ่งที่พวกเรามีไว้ประจำใจเสมอคือ เราเป็นคนที่รู้ร้อนรู้หนาวกับสังคม เราพร้อมจะทุ่มเทกายใจในการทำงานเพื่อท้องถิ่นทุกวินาที

ในโอกาสนี้ ผมจึงขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความเข้มแข็ง และมีวิริยะอุตสาหะในการทำงานเพื่อท้องถิ่นอย่างจริงจัง เป็นผู้จงรักภักดีในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้สมกับที่เป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

 

ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน