สารแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกท่าน ในนามของชาวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอให้บัณฑิตมีความสุข ความเจริญในชีวิต และหน้าที่การงาน ขอให้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่การงานโดยสุจริต และเห็นประโยชน์ของส่วนรวม หากทุกท่านได้มีความมุ่งมั่นและพยายามดังนี้แล้วย่อมประสบความสำเร็จและส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งในกิจการงานและการใช้ชีวิต  ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี