ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นายธีรวัฒน์  แดงกะเปา เกิดวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ ปัจจุบันอายุ ๕๑ ปี จบการศึกษา     ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา            ชีวอนามัย และปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายธีรวัฒน์  แดงกะเปา  เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อศึกษาระดับอุดมศึกษามีผลการเรียนที่ดีเด่นในหลายรายวิชาสำคัญของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  โดยเฉพาะวิชาที่เป็นรากฐานวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้นำหลักวิชาการมาบูรณาการทุกศาสตร์เข้ากับทุกพันธกิจได้บุกเบิกพัฒนาจนเป็นต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นที่ศึกษาดูงานของสถาบันทางการแพทย์สาธารณสุขทั่วประเทศ และต่างประเทศ และได้รับการยกย่องนำไปเป็นต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุขจนเป็นกิจกรรมนำร่องหลายกิจกรรม เช่น การจัดระบบบริการ ๒๔ ชั่วโมง ที่สถานีอนามัยจนเป็นผลงานวิชาการดีเด่น ปี ๒๕๓๖ จัดระบบสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.  สามารถใช้สิทธินอนห้องพิเศษได้  ต่อยอดพัฒนาระบบสวัสดิการ อสม. ทั่วประเทศในเวลาต่อมา พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ให้สามารถตรวจเฝ้าระวังสุขภาพกันเองได้ สู่ความปลอดภัยด้านอาหาร  ก้าวสู่การสร้างพื้นที่มั่นคงทางด้านอาหารเป็นพื้นที่ต้นแบบเรียนรู้ศึกษาดูงานมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ นอกจากนั้นยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน อสม.  แห่งแรก พัฒนาสู่โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน  และเป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างและการใช้แผนที่เดินยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ WHO ยุทธการหนึ่งร้อยวันสลัดมันให้หลุด การดูแลผู้พิการ ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการเพื่อชีวิตที่ดีกว่า จัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชน เป็นจุดรวมในการทำงานของภาครัฐ  ท้องถิ่น อาสาสมัคร กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชนผู้สนใจ เพื่อร่วมกันสร้างสุขให้กับคนในพื้นที่จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติดังนี้ รางวัลหมออนามัยดีเด่น  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเข้ารับการพิจารณารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น ได้รับรางวัล  The  Asia – Pacific HRH  Racognition 2010 รางวัลหมออนามัยผู้ทรงคุณค่า รางวัลเครือข่ายคนทำดี  รางวัลเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า รางวัลชัยนาทนเรนทร รางวัลคนค้นฅน พ.ศ. ๒๕๖๒ รางวัลนักสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติจากกระทรวงสาธารณสุข และอีกหลายหลายผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขของชาติ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เห็นควรมอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป