สารแสดงความยินดี

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษา การสำเร็จการศึกษานั้นเป็นเพียงการเริ่มต้นชีวิตของการทำงานและการเรียนรู้จะต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ เพราะในโลกปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาก็จะทำให้สามารถทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตต่างๆ ขอให้คำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และพึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ

ในโอกาสนี้ขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ในการประกอบคุณงามความดีและขอให้คุณงามความดีนั้นส่งผลให้บัณฑิตทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย  โมรา
คณบดีคณะนิติศาสตร์