สารแสดงความยินดีจาก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคน บัณฑิต มีความหมายตามศัพท์ว่า ผู้รู้รอบ คือ รู้รอบในศาสตร์เพื่อการประกอบสัมมาชีพ ประการหนึ่ง กับ รู้รอบในการจำแนก ดี-ชั่ว ชอบ-ผิด อีกประการหนึ่ง

ชีวิตเรามีขอบเขต แต่ความรู้นั้นปราศจากขอบเขต บัณฑิตทั้งหลายจึงต้องรู้จักขวนขวาย พยายามศึกษาเรียนรู้ ซึมซับความรู้ให้มากที่สุด เพื่อเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ และพึงระลึกไว้เสมอว่า

เรียนรู้โดยปราศจากการไตร่ตรองย่อมไม่รู้

 

คิดไตร่ตรอง แต่ไม่เรียนรู้ก็สูญเปล่า

ขอให้บัณฑิตทุกคน มีความสุขในการปรับใช้ความรู้ บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ประกอบสัมมาชีพให้รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง เป็นคุณแก่ตน ครอบครัว และประเทศชาติ สืบไป

 

 

 

                                        ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา