กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

1)       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงบริเวณด้านหน้าประตูมหาวิทยาลัย วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงหันหน้าสู่เส้นทางเสด็จฯ (แกนกลางห้องพิธี)

2)       ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร (หน้าประตูห้องพิธี)

3)       เสด็จฯ เข้าสู่ห้องพิธี บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

เมื่อเสด็จฯ ผ่าน แถวบัณฑิตแต่ละแถว ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน และหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ

4)       เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ อยู่ในท่าตรง หันหน้าสู่เวที

5)       เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ สู่ที่ประทับในห้องพิธี บัณฑิตอยู่ในท่าตรงโดยตลอด

6)       ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงพนมมือ (บัณฑิตที่นับถือศาสนาอื่น ยืนในท่าตรง)

7)       ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพ และนั่งพร้อมกัน

8)       ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบที่ ๑ วันแรกของการพระราชทานปริญญาบัตร)

9)       นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)

10)     พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ

11)     อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิ

12)     อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

13)     พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

14)     กรณีที่มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัย เมื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแรกรับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ     ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)

15)     พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ

16)     อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

17)     พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

18)     ผู้แทนบัณฑิตกล่าวนำคำปฏิญาณ บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์กล่าวคำปฏิญาณตามผู้แทนบัณฑิต และถวายความเคารพ เมื่อจบคำปฏิญาณ

19)     อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพเตรียมส่งเสด็จฯ

20)     เสด็จฯ  ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

21)     เสด็จฯ สู่ห้องรับรองที่ประทับ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย

22)    เสด็จกลับ เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ ผ่านแถวบัณฑิตไปยังรถยนต์พระที่นั่ง บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิต บัณฑิตถวายความเคารพ และหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ

23)     จัดเตรียมสถานที่ เพื่อประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

24)     นายกสภามหาวิทยาลัยถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วอัญเชิญปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตมายังพานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

25)     อธิการบดีประกาศพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26)     อธิการบดีและคณะขานนามบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและ      ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต

27)     ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

28)     ในกรณีที่คาบนั้นมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัย และมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำดับถัดไปดำเนินการ ตามเอกสารข้อ 24 – 30 ตามลำดับ

29)     ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยธรรม

30)     เสร็จพิธี