การฝึกซ้อมบัณฑิต

 1. เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ผู้กำกับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 และบัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้นยืน
  • 1.1 เมื่อบัณฑิตได้ยินนายกสภา กล่าวว่า “ขอพระราชทาน” ให้บัณฑิตยืนขึ้นพร้อมกัน
  • 1.2 เมื่อได้ยินคำว่า “ฝ่าละอองธุลีพระบาท” ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วให้เดินไปยืนที่เชิงบันไดจุดขึ้นรับด้านซ้ายมือ เพื่อเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคนแรกยืนรอที่บันไดขั้นบนสุด
  • 1.3 บัณฑิตที่นั่ง ฝั่งขวาของห้องพิธี ให้ก้าวข้ามลาดพระบาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้นบัณฑิตที่นั่ง  ฝั่งขวามือของห้องพิธี แถวที่ 1 – 3 ให้ถวายความความเคารพก่อนก้าวข้ามลาดพระบาท โดยหันหน้าสู่เวที ใช้เท้าขวาเหยียบชิดขอบลาดพระบาท และเท้าซ้ายก้าวข้ามลาดพระบาท)
 2. เมื่ออธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  • 2.1 ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 และเดินต่อไป ณ จุดที่ 14 (หน้าที่ประทับ)
  • 2.2 บัณฑิตคนที่ 2 ถึงบัณฑิตคนที่ 14 เดินตามไป หยุดที่จุด 13, 12, … ตามลำดับ
  • 2.3 เมื่ออธิการบดี ขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให้บัณฑิตทำความเคารพ และเดินเข้าสู่จุดที่ 15 (ไม่ต้องทำความเคารพที่จุด 15) บัณฑิตเอางาน และรับพระราชทานปริญญาบัตร
 3. เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว
  • 3.1 ให้ถอยหลังเฉียง 45 องศา 3 ก้าว ยาวๆ พร้อมกับม้วนข้อมือที่ถือปริญญาบัตรแนบอก
  • 3.2 ถวายความเคารพ และหมุนตัวไปทางขวา เดินแขนแนบลำตัวเพื่อลงจากเวที
  • 3.3 ขณะลงบันได เดินชิดซ้าย (ชิดผนัง) ไม่เหยียบลาดพระบาท
 4. เมื่ออธิการบดีขานชื่อบัณฑิตคนแรกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (บัณฑิตในห้องพิธีปรบมือ) บัณฑิตคนต่อไป ก้าวเข้าจุดด้านหน้าพร้อมกัน (บัณฑิตถวายความเคารพ ณ จุดที่ 14 และ 16 เท่านั้น)
 5. เมื่อบัณฑิตลงจากเวที เดินถึงแถวที่นั่งของตน ให้กลับหลังหันหน้าสู่เวที ถวายความเคารพ และเดินเข้าแถวที่นั่งไปยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพและนั่งลง (กรณีบัณฑิตนั่ง ฝั่งด้านซ้ายของห้องพิธี เมื่อเดินถึงแกนกลางห้องพิธีให้หันหน้าสู่เวที ถวายความเคารพ และก้าวข้ามลาดพระบาท แล้วจึงเดินไปยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพและนั่งลง)
 6. การปรบมือของบัณฑิต
  1. 6.1 ปรบมือให้แก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์แต่ละท่านขณะที่รับพระราชทานปริญญาบัตร
  2. 6.2 ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัย
  3. 6.3 ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนสุดท้ายของรอบ
 7. เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละแถวเดินออกจากแถวเพื่อเดินขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ผู้กำกับแถวบัณฑิตแถวต่อไป ลุกขึ้นให้สัญญาณ บัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้น และถวายความเคารพพร้อมกัน และเดินออกจากแถวที่นั่งเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป
 8. ช่วงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  • 8.1 การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงพักให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของ   มหาวิทยาลัยและอธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติตามเอกสารชุดที่ 1  
  • 8.2 ในกรณีจัดช่วงพักในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ให้บัณฑิตคนแรกในช่วงต่อไปยืนรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้น บนสุดเมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าวกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพที่จุดที่ 1 แล้วเดินไป หยุดรอที่จุดที่ 14 เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อบัณฑิตให้บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ 14 แล้วเดินเข้ารับในจุดที่ 15
 9. การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏในขณะไม่ใช่ช่วงพัก ให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าวกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพที่จุดที่ 1 แล้วเดินไปหยุดรอที่จุดที่ 14เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อบัณฑิตให้บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ 14 แล้วเดินเข้ารับในจุดที่ 15
 10. เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของคาบลงจากเวที ถึงจุดที่ได้ซักซ้อมไว้ (ประมาณเสาที่สองของห้องพิธี)
  • 10.1 ตัวแทนบัณฑิต ผู้ทำหน้าที่กล่าวนำคำปฏิญาณยืนขึ้น ถวายความเคารพ แล้วเดินไปที่หน้าเวที (ที่ตั้งไมโครโฟน)
  • 10.2 เมื่อเดินไปถึงแถวแขกผู้มีเกียรติ ให้หยุดเล็กน้อย (เพื่อเป็นสัญญาณให้บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ยืนขึ้น)
  • 10.3 ผู้แทนบัณฑิตถึงที่ตั้งไมโครโฟน ผู้แทนบัณฑิต บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ เมื่อกล่าวคำปฏิญาณสิ้นสุดลง บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ
  • 10.4 ผู้แทนบัณฑิตถอยหลัง 2 ก้าว ถวายความเคารพ และหมุนตัวทางขวากลับเข้าที่
 11. บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ
 12.  อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ
  • 12.1 เสด็จฯ ออกจากห้องรับรอง บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยเสียงอันดัง และพร้อมเพรียงกัน
  • 12.2 ขณะเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิตไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ให้บัณฑิตถวายความเคารพ แล้วหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ
  • 12.3 จบเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพ และนั่งพร้อมกัน
 13. เมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งพ้นประตูมหาวิทยาลัยแล้ว (สถานที่ที่กำหนดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละภูมิภาค) บัณฑิตออกจากห้องพิธีได้ (รอบแรกให้บัณฑิตออกประตูด้านซ้ายของห้องพิธีเพียงด้านเดียว)

หมายเหตุ

การให้สัญญาณของผู้กำกับแถวบัณฑิต กระทำดังนี้

 1. ยืนตรงถวายความเคารพ แล้วก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว
 2. ยื่นมือขวา (หงายมือ) เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวยืนขึ้นพร้อมกัน
 3. คว่ำมือ และลดมือลง เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวถวายความเคารพพร้อมกัน
 4. ถอยหลังมาหยุด ณ หัวแถวถัดมา เพื่อหลีกทางให้บัณฑิตเดินออกจากแถวที่นั่ง
 5. เมื่อบัณฑิตออกจากแถวที่นั่งหมดแล้ว ก้าวเข้าจุดเดิม ถวายความเคารพ และนั่งลง