สารแสดงความยินดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ สิ่งที่ยากยิ่งกว่าการพากเพียรศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาสมดังความมุ่งมาดปรารถนา สิ่งนั้นคือการดำรงตน เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ สมดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และการปฏิบัติตนให้สมกับการเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

อนึ่ง หากบัณฑิตทั้งหลายถึงพร้อมด้วยความพากเพียรศึกษา และดำรงตนในทางที่เหมาะที่ควร ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วไซร้ ย่อมนำมาซึ่งดอกผลแห่งความงดงามชื่นใจ ก่อให้เกิดมงคลชีวิตแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งยังสร้างคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติในอีกทางหนึ่งด้วย

จึงขอฝากให้บัณฑิตทุกท่านพึงดำรงตนด้วยความดีงาม เช่นเดียวกับช่อปาริฉัตร ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ที่ชูช่อแข็งแกร่งท้าแดดและลมฝน และขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางชีวิตนับจากนี้ และตลอดไป

 

                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา