ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

นายณรงค์ จันทร์พุ่ม (หนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต) ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง เมื่อพุทธศักราช 2557 เนื่องจากนายณรงค์ จันทร์พุ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติโดดเด่นในการแสดงหนังตะลุง มีการพัฒนาเทคนิคการแสดง และการทดลองสร้างตัวหนังตะลุงให้ทันสมัย มีปฏิภาณไหวพริบในการแสดง รู้จักวิเคราะห์รสนิยมของผู้ชมแต่ละท้องถิ่นมีบทเจรจาที่หลักแหลมคมคายสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของสามัญชนได้เป็นอย่างดีเป็นผู้ให้ความรู้ในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหนังตะลุงตามสถาบันต่างๆ พร้อมทั้งได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการมากมายในฐานะผู้อุทิศตนรับใช้ส่วนรวมมาอย่างยาวนานและเป็นผู้ดำรงตนอันเป็นแบบอย่างของผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างดี ปัจจุบันนายณรงค์ จันทร์พุ่ม ได้ก่อตั้งสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดตรัง และศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านปักษ์ใต้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เห็นควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป