ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

นายสมชาย  ดิษฐพงศ์ภักดี อายุ ๕๕ ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดยะลา เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านวิชาชีพในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม มีจิตใจเอื้ออารีโดยมีจิตสาธารณะ ในงานสาธารณะประโยชน์ และเสียสละอุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ พัฒนาคุณภาพชุมชนให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาชุมชน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย จนได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบ ด้านการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม”

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป