สารแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ ผมขอชื่นชมที่ท่านได้ทุ่มเททั้งกําลังกาย กําลังใจ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษา เป็นผลิตผลที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในยุคปัจจุบัน สังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลบัณฑิตควรพัฒนาตนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้งในด้านการเสริมทักษะใหม่ (Reskill) และการพัฒนายกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill) เพื่อรองรับกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นําเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนในมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน และทําให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งในหน้าที่การงานและครอบครัว มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมาน  จันทวงศ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ