สารแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ พากเพียรจนสำเร็จการศึกษา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อตนเองและครอบครัว การสำเร็จการศึกษานั้น เป็นเพียงการเริ่มต้นชีวิตของการทำงานและการเรียนรู้ ขอให้ยึดถือหลักสำคัญ 2 ประการ คือ ประการที่ 1 การเป็นคนตรงต่อเวลาและการรักาเวลาในการทำงานให้เสร็จสิ้นตามที่ได้รับมอบหมาย ประการที่ 2 การไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา หากทุกท่านมีความมุ่งมั่น และพยายามดังนี้แล้ว ย่อมประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง ทั้งในกิจการงานและครอบครัวตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านจะเป็นคนเก่งและดี ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

อาจารย์วสันต์  สุทธโส
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย