กรณีไม่มีการพระราชทานปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

1) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณด้านหน้าประตูมหาวิทยาลัย  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงหันหน้าสู่เส้นทางเสด็จฯ (แกนกลางห้องพิธี)

2) ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร (หน้าประตูห้องพิธี)

 3) เสด็จฯ เข้าห้องพิธี บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน

4)  เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ (แล้วทรงฉลองพระองค์ครุย) บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนในท่าตรง หันหน้าสู่เวที

5) เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ สู่ที่ประทับในห้องพิธี บัณฑิตอยู่ในท่าตรงโดยตลอด

6) ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงพนมมือ (บัณฑิตที่นับถือศาสนาอื่น ยืนในท่าตรง)

7) ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพและนั่งพร้อมกัน

8) ผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบที่ 1 วันแรกของการพระราชทานปริญญาบัตร)

9) นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)

10)  พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ

11) อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

12) พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

13) กรณีที่มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัย เมื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแรกรับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยลำดับถัดไป กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)

14)  พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ

15) อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

16) พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

17) ผู้แทนบัณฑิตกล่าวนำคำปฏิญาณ บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์กล่าวคำปฏิญาณตามผู้แทนบัณฑิต และถวายความเคารพ เมื่อจบคำปฏิญาณ

18) อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ เตรียมส่งเสด็จฯ

19) เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

20)  กรณีเป็นพิธีภาคแรก

         เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ

         กรณีเป็นพิธีภาคหลัง

20.1) เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ

20.2) เสด็จฯ สู่ห้องรับรองที่ประทับ ขณะเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิต บัณฑิตแถวหน้าถวายความเคารพ และหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ

20.3) เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ ผ่านแถวบัณฑิต ไปยังรถยนต์พระที่นั่งบัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิตแต่ละแถว บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน และหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ

20.4) ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

20.5) ผู้แทนบัณฑิตถวายเครื่องไทยธรรม

21)  เสร็จพิธี