ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

นางขวัญฤดี  ดวงแก้ว อายุ ๖๐ ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสงขลา เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและช่วยเหลือชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ โดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป