คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร ด้านการบิน และพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการช่วยเหลือประชาชน ในด้านการทหาร ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีที่มีความสง่างาม องอาจ เข้มแข็ง และทรงมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดตามแบบฉบับของทหารอย่างแท้จริง ทรงผ่านหลักสูตรการทหารในทุก ๆด้าน ในด้านการบิน ทรงสำเร็จการฝึกและการศึกษาตามหลักสูตรการบินในประเทศจากหน่วยฝึกการบินพลเรือน กองทัพอากาศ โรงเรียนการบินทหารบก โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ และทรงศึกษาการบินเพิ่มเติม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบิน นักบินพาณิชย์เอก ของสหภาพยุโรป และทรงได้รับอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ พระราชกรณียกิจของพระองค์แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า ทรงให้ความสำคัญตระหนัก และทรงสนพระราชหฤทัยในการช่วยเหลือประชาชน ทรงใช้พระปรีชาญาณในการช่วยเหลือประชาชนชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในหลายด้าน ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในการทำถุงผ้าพระราชทาน สำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎร การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ทรงพระราชทานหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช นายกรัฐมนตรีและคณะอื่น ๆ อีกด้วย

ด้วยพระราชกรณียกิจทั้งหลายอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและด้วยพระเกียรติคุณที่ได้กล่าวมา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ทั้ง ๕ แห่ง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน และเป็นสวัสดิมงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้สืบไป

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกธุรกิจการบิน

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช