อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอส่งความภาคภูมิใจมาถึงบัณฑิตผู้มีปัญญา ผู้ทรงความรู้ ที่สามารถเลือกเรียนและสำเร็จเป็นบัณฑิตได้ตามความต้องการ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนที่มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถพัฒนาตนให้มีความพร้อมในหน้าที่ เริ่มต้นชีวิตของการทำงานเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสำนึกในความเป็นไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มีจิตอาสาและความเสียสละ      รักและผูกพันต่อชุมชนท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ ขอพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและบรมวงศานุวงศ์ จงคุ้มครอง ป้องกันภัย และดลบันดาลให้ทุกท่านมีพละกำลังที่เข้มแข็ง มีกำลังกาย กำลังใจ มีสติในการคิด ตัดสินใจในสิ่งที่ดีและถูกต้อง นำพาให้ประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิตตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  รัตนพรหม

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี