กำหนดการฝึกซ้อม

กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563

07.30-08.00 น. บัณฑิตรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกซ้อม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
08.00-08.30 น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับ
08.30-09.00 น. ปฐมนิเทศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมสาธิต
09.00-12.00 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ พร้อมตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว ตามสถานที่ดังนี้

 • จุดที่ 1 ภายในห้องประชุม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • จุดที่ 2 ปีกด้านข้างหอประชุม ฝั่งศูนย์วิทยาศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต,
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วนช.)
 • จุดที่ 3 ห้องโถงหอประชุม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • จุดที่ 4 ชั้นบนห้องโถงหอประชุม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • จุดที่ 5 ปีกหอประชุมฝั่งถนนหน้าคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • จุดที่ 6 ด้านหลังหอประชุมวชิราลงกรณ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และบางส่วนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 • จุดที่ 7 ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • จุดที่ 8 โรงยิมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • จุดที่ 9 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 • จุดที่ 10 ห้อง GA 103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต , หลักสูตรมหาบัณฑิต

13.00-16.30 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 / อาจารย์ประจำกลุ่มสรุปผลการฝึกซ้อมประจำวันและนัดหมาย

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

07.30-12.00 น. ฝึกซ้อมรวมบัณฑิต ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ / พร้อมลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ
13.00-13.30 น. บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถวพื้นที่หน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ
13.30-16.30 น. ฝึกซ้อมรวมบัณฑิต ครั้งที่ 2 / อาจารย์ประจำกลุ่มสรุปผลการฝึกซ้อมประจำวันและนัดหมาย

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563

บัณฑิตภาคแรก (หลักสูตร วท.บ., นศ.บ., รป.บ., ร.บ., ศป.บ., บธ.บ.)

07.30-08.00 น.  บัณฑิตภาคแรกทุกคน ตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว พื้นที่หน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ

08.30-12.00 น.  ฝึกซ้อม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

บัณฑิตภาคหลัง (หลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต, ค.บ., น.บ., บช.บ., ศ.บ., ศศ.บ., พย.บ.,)

12.00-12.30น.   บัณฑิตภาคหลังทุกคน ตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว พื้นที่ระหว่างอาคารคณะวิทยาการจัดการ / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ

13.00-16.00 น.   ฝึกซ้อม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 (วันฝึกซ้อมใหญ่)

บัณฑิตภาคแรก (หลักสูตร  วท.บ., นศ.บ., รป.บ., ร.บ., ศป.บ., บธ.บ.)

07.00-07.30 น.  บัณฑิตภาคแรกทุกคน ตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว พื้นที่หน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ

08.30-10.30 น.  พิธีฝึกซ้อมใหญ่ รอบที่ 1 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 บัณฑิตภาคหลัง (หลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต, ค.บ., น.บ., บช.บ., ศ.บ., ศศ.บ., พย.บ.,)

08.30-09.00น.   บัณฑิตภาคหลังทุกคน ตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว พื้นที่ระหว่างอาคารคณะวิทยาการจัดการ / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ

10.30-13.00 น.  พิธีฝึกซ้อมใหญ่ รอบที่ 2 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 (วันรับจริง)

บัณฑิตภาคแรก (หลักสูตร  วท.บ., นศ.บ., รป.บ., ร.บ., ศป.บ., บธ.บ.)

เวลา 14.00 น.    บัณฑิตภาคแรกทุกคน ตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา /ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว พื้นที่หน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา/ เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ

เวลา 16.00น.    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

 บัณฑิตภาคหลัง (หลักสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต, ค.บ., น.บ., บช.บ., ศ.บ., ศศ.บ., พย.บ.,)

เวลา 17.00 น.    บัณฑิตภาคหลังทุกคน ตั้งแถว แยกตามวุฒิที่สำเร็จการศึกษา /ตรวจสอบรายชื่อกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว พื้นที่หน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ

เวลา 19.00 น.    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

 1. บัณฑิตจะต้องฝึกซ้อมตามตารางที่กำหนดทุกวัน ผู้ขาดการฝึกซ้อมถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 2. บัณฑิตที่มีความประสงค์จะขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 13ธันวาคม 2563
 3. การตรวจสอบรายชื่อขณะบัณฑิตตั้งแถวถือเป็นการรายงานตัวของบัณฑิตในการเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
 4. การแต่งกาย
  1. วันที่ 10-12 ธันวาคม 2563
   1. บัณฑิตชาย แต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าคู่เดียวกับวันที่รับจริง (ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าแตะ)
   2. บัณฑิตหญิง ให้สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า แต่ไม่เกินครึ่งน่อง และสวมรองเท้าคู่เดียวกับวันรับจริง (ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะ)
  2. วันที่ 13 ธันวาคม 2563แต่งชุดครุยปริญญา (วันฝึกซ้อมใหญ่)
   1. บัณฑิตรับราชการ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว
   2. บัณฑิตรับราชการ ทหาร/ตำรวจสวมเครื่องแบบชุดปกติขาวต้องมีกระบี่ถุงมือประกอบชุดตามระเบียบของทหาร/ตำรวจ และบัณฑิตรับราชการ ทหาร/ตำรวจ ที่จะต้องมีกระบี่ถุงมือจะต้องมีชั้นยศตั้งแต่จ่าสิบตรีหรือจ่าสิบตำรวจขึ้นไป
   3. บัณฑิตชาย สวมเครื่องแบบนักศึกษาชาย สวมชุดสูทสีกรมท่าตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
   4. บัณฑิตหญิง สวมเครื่องแบบนักศึกษาหญิง สวมกระโปรงทรงเอสีกรมท่า ยาวคลุมเข่า เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อยสีผมธรรมชาติ ห้ามทำสีผม
   5. บัณฑิตหญิงที่ต้องสวมชุดคลุมท้องให้ใช้เสื้อสีขาวคอเชิ้ตต่อกับกระโปรงสีกรมท่าติดซิปหลัง
   6. บัณฑิตเพศที่ 3 แต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศที่กำเนิด
   7. บัณฑิตสวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลาย และไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ
   8. บัณฑิตมุสลิมหรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบหลักของศาสนาสามารถกระทำได้ โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา
  3. วันอังคาร ที่ 15ธันวาคม 2563 (วันรับจริง) แต่งกายเหมือนวันฝึกซ้อมใหญ่