สารแสดงความยินดีจาก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ในนามของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาจนได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บัณฑิตทุกท่านในวันนี้ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในตนเอง ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติที่กำลังพัฒนาสู่ความเป็นยุคดิจิทัล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวข้ามพ้นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปสู่ความสำเร็จในการงานอาชีพอย่างมีคุณค่า ในสังคม ด้วยทักษะ ความสามารถ  ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ความรับผิดชอบ เทิดทูนและเคารพรักในศักดิ์ศรีของความเป็น“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”การจะมาถึงวันนี้ได้ บัณฑิตต้องใช้ความวิริยะ อุตสาหะ พากเพียร ค้นคว้าวิจัย และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในระหว่างที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ซึ่งความสำเร็จ นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เส้นทางการดำเนินชีวิตของทุกท่านยังอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นทุกท่าน จะต้องนำหลักแห่งความรู้และปัญญามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าด้วยความมีสติ ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต

ขอให้บัณฑิตทุกท่านจงหมั่นศึกษา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ ที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้น หากบัณฑิตทุกท่านสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ ก็ย่อมจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสู่ตนเองและครอบครัวอย่างแน่นอน

 

 

                                                         ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต