ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ อายุ ๗๖ ปี เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการและทำงานเพื่อสังคมด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต เคยดำรงตำแหน่งบริหารในภูมิภาค เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นครศรีธรรมราชและสงขลา เป็นอธิบดีกรมที่ดิน เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังจากเกษียณอายุราชการได้อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมหลายด้าน อาทิ ทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ๓ แห่ง และเป็นกรรมการบริหารสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นผู้ริเริ่มประสานงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดตั้งเป็นองค์กรพัฒนาความร่วมมือ 15 ภาคี บริหารจัดการตามโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ (SONGKHLA MODEL) เพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่ความสำเร็จทุกด้าน

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เห็นสมควรปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป