ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

นายจุมพล ทองตันอายุ ๕๖ ปี ชาวจังหวัดภูเก็ต เป็นบุคคลผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านดนตรีอย่างมากมาย และเคยทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนดนตรีให้แก่นักเรียนนักศึกษาและนักดนตรีต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรี ตลอดจนได้สร้างสรรค์งานดนตรี และอุทิศตนเพื่อวงการดนตรี และวงการศึกษาดนตรีไว้อย่างมากมาย บำเพ็ญตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ความรับผิดชอบความเสียสละการอุทิศตนเพื่อสังคม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและสมควรแก่การยกย่อง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป