ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

นายจุมพล ทองตัน อายุ ๕๖ ปี ชาวจังหวัดพังงา เป็นบุคคลที่มีความรู้และสะสมประสบการณ์ทางด้านดนตรีมาอย่างยาวนาน เคยทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนดนตรีให้แก่นักเรียนนักศึกษาและนักดนตรีต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรี ตลอดจนได้สร้างสรรค์งานดนตรี อุทิศตนเพื่อวงการดนตรี และวงการดนตรีศึกษาไว้อย่างมากมาย บำเพ็ญตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและสมควรแก่การยกย่อง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป