พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

——————————

            ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั้น น่าพอใจอย่างมาก กล่าวได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ มีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดี เหมาะที่จะเป็นผู้นำและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นงานใด อยู่ ณ ที่ใดก็ตาม นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้ว ทุกคนจึงควรจะได้ถืองานพัฒนาท้องถิ่น เป็นงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย หากบัณฑิตทุกคนเข้าใจดังนี้ แล้วนำความรู้ความสามารถและประสพการณ์ที่มีอยู่ มาปรับใช้ในการปฏิบัติให้บังเกิดผล แต่ละท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของประเทศ ก็จะมีความเจริญวัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นและส่วนรวมคือชาติบ้านเมือง ก็จะมีความเจริญมั่นคงอย่างแท้จริง

ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน