สารแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตใหม่ที่ได้ใช้ความเพียรพยายามด้วยความอุตสาหะ วิริยะและมุ่งมั่น จนสำเร็จการศึกษาตามความตั้งใจที่ได้ศึกษาในแต่ละศาสตร์และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ขอให้บัณฑิตใหม่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นปัญญาปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องและมีความสมบูรณ์ เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญและมีความสงบสุข

ขออำนวยพรให้บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกคน และครอบครัวประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงานและสัมฤทธิผลในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ

นายวิชัย  ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี