สารแสดงความยินดีจาก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง

พวกเราได้มีการพัฒนาและยกระดับตนเองจากนักศึกษาขึ้นมาเป็น ผู้ที่ชื่อว่า บัณฑิตเป็นผู้ที่มีปัญญา เป็นผู้ทรงคุณความรู้ เป็นนักปราชญ์เป็นนักวิขาชีพ เป็นผู้มีความคิดเห็นยึดถือค่านิยมที่ถูกต้อง และคิดเชิงบวก (positive thinking)ตลอดเวลา เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมคือความเป็นคนดี

เป็นผู้รู้ดี               คือรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี

เป็นผู้รู้ถูก              คือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด

เป็นผู้รู้ชอบ            คือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาป

ท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิตอลและเศรษฐกิจใหม่ (new economy)  การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21  อยู่สมม่ำเสมอ จะทำให้บัณฑิตไม่ตกยุคสมัย เป็นช่วงชีวิตของการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด

สุดท้ายนี้ ขออำนวยอวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองและครอบครัวตลอดไป

Wishing you the very best on your graduation day and beyond.

Congratulations!

YRU are proud of you

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช

                                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา