สารแสดงความยินดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบัณฑิตทุกท่าน ขอแสดงความยินดีต่อบันทิตที่สำเร็จการศึกษาทุกคน บัณฑิตใหม่ทุกคนล้วนมีเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้พระราชทานนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงให้ใช้ตราประจำพระองค์ ตราพระลัญจกร และในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานปริญญาบัตรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เราชาวราชภัฏขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคม จึงขอแสดงความยินดีชื่นชมกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทั้งยังตระหนักในการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อันจะส่งผลให้บัณฑิตทุกคนได้เป็นบัณฑิตที่รอบรู้และสมบูรณ์ เป็นที่ชื่นชมแก่สังคมและบุคคลรอบข้าง

ขออ้างอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านจงมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง นำเกียรติศักดิ์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ และมีพลังใจที่เต็มเปี่ยมในการสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์

                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา