สารแสดงความยินดี

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ถือเป็นวันสำคัญของชีวิตอีกวันหนึ่งทั้งของบัณฑิตและครอบครัว และถือเป็นวันที่บัณฑิตจะได้ทบทวนว่า ตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย เราได้เรียนรู้อะไรบ้างสิ่งที่ควรนึกถึงมหาวิทยาลัย คงไม่ใช่ความรู้ที่ได้ติดตัวไปเพื่อประกอบอาชีพแต่เพียงอย่างเดียว สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังไว้อย่างลึกซึ้ง คือการรู้จักหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ เป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค บังคับจิตใจให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และใช้ชีวิตโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สิ่งนี้เป็นหน้าที่ที่สูงกว่าการมีอาชีพและการหารายได้

ในภาวะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ทั้งความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายความรู้ความสามารถของบัณฑิตทุกคน เพราะสังคมคาดหวังว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จะเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหานี้ ขอให้ทุกคนมองให้เห็นรากของปัญหาที่มาจากการไม่ทำหน้าที่ทางศีลธรรมให้ถูกต้องและแก้ไขด้วยสติปัญญาที่แหลมคม โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในการอยู่ร่วมกันของทุกฝ่าย

ขอให้บัณฑิตทุกคนใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม และเป็นผู้นำในการทำประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เสมอ หวังว่าบัณฑิตทุกคนคงประสบความสำเร็จตามที่ตนปรารถนา

 

ดร.พิชัย  สุขวุ่น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์