ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

นายจรงค์ศักดิ์  รองเดช อายุ ๓๙ ปี เป็นชาวจังหวัดตรัง มีความสามารถในการประกอบอาหารไทยและอาหารพื้นเมือง มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาอาหารไทย วิชาอาหารพื้นเมือง วิชาหลักการประกอบอาหาร และวิชาอาหารและโภชนาการ และทำหน้าที่เป็นพิธีกรหลักในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถอันลุ่มลึก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป