ขั้นตอนการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  1. เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยอ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครั้งที่ 1) บัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ถวายความเคารพ และเดินแขนแนบลำตัว ขึ้นบนเวที
  2. หยุดที่จุดที่ 1 ถวายความเคารพ และเดินต่อไป หยุด ณ จุดกลางเวที (ตามที่ได้ซักซ้อม) ถวายความเคารพ นายกสภามหาวิทยาลัยจะประกาศเกียรติคุณและอ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คนอื่นๆ (ถ้ามี) จนครบ
  3. นายกสภามหาวิทยาลัยเบิกบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับปริญญาบัตร เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัย อ่านชื่อคนใด คนนั้นถวายความเคารพ
  4. เดินไปหยุดที่จุดที่ 14 ถวายความเคารพ แล้วเดินเข้าจุดที่ 15 รับพระราชทานปริญญาบัตร
  5. รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ถอยหลังยาว 3 ก้าว หยุดถวายความเคารพ หมุนตัวด้านขวา เดินลงจากเวที           
  6. หยุดถวายความเคารพ ณ หัวแถวแรก แล้วเดินผ่านแขกผู้มีเกียรติ ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าเข้าสู่เวทีหอประชุม ถวายความเคารพ แล้วเดินไปจนถึงที่นั่ง ถวายความเคารพก่อนนั่ง
  7. กรณีมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หลายคน นายกสภามหาวิทยาลัยจะเบิกตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทีละคน โดยคนแรกรับแล้ว ถอยหลัง 3 ก้าว จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัย จึงเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์คนถัดไปเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนครบทุกคน