สารแสดงความยินดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2563ทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่ทุกท่านใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้บ่มเพาะนักศึกษาด้านความรู้ด้านการทำงานและทักษะการใช้ชีวิตผมมั่นใจว่าท่านได้รับการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีแล้วดังนั้น “บัณฑิต” จึงควรเป็นทั้งผู้มีความรู้ความสามารถและมีความประพฤติดีวิชาความรู้เป็นสิ่งสำคัญ หากแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม หากทุกท่านไม่ตระหนักและปรับเปลี่ยนก็คงไม่สามารถเป็นความหวังให้สังคมและประเทศชาติได้

จึงขอให้บัณฑิตทุกท่านนำความรู้มาปรับใช้อย่างสอดคล้อง ถูกต้องและเหมาะสมก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงค์และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน รวมทั้งด้านชีวิตการทำงานกับสังคมภายนอก เป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือจากความรู้ทักษะต่าง ๆ ขอให้บัณฑิตทุกท่านตระหนักไว้ว่า “เรื่องของวินัยการทำงานและความอดทน” จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ในการทำงานทุกวันนี้ความรู้และเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วบัณฑิตทุกท่านจะต้องติดตามมีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการรวมทั้งทักษะใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดความรู้ให้ท่านที่ทันสมัยและทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ สุดท้ายนี้ ผมถือโอกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ขออวยพรให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการทำงานให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวตลอดไป

                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ  ประสารการ

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต