ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสวัสดิการสังคม

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์  ญาณีโร) อายุ ๔๐ ปี พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์ ญาณธีโร) เป็นพระภิกษุที่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยงานด้านการจัดสวัสดิการ ซึ่งตรงกับปรัชญาในเรื่องสังคมสงเคราะห์ที่ว่า “กินดี อยู่ดี มีสุข และมีสิทธิ์” เป็นผู้ส่เงสริมด้านการศึกษา จัดการศึกษาเสริมทักษะทางภาษาและปรัชญาโบราณคดีและวัฒนธรรมให้พระธรรมทูต พระนวกรรม พระบัณฑิต ระหว่างเข้าพรรษา สนับสนุนการศึกษาในเขตปริมณฑลกุสินารา ๒๕ โรงเรียน เป็นผู้จัดการศึกษา จัดโครงการอบรมพระปริยัติธรรมนานาชาติ มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงห์ สามเณร แม่ชี และบุคคลทั่วไป ณ บริเวณพุทธสถาน เช่น อุทยานลุมพินีวัน เมืองกบิลพัสดุ์ เมืองเทวทหะ ส่งเสริมการสร้างห้องสมุดภายในวัด เป็นิวทยากรเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นผู้พัฒนางานด้านสาธารณูปการ   สนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่พระพุทธศาสนาเป็นผู้สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม/สาธารณะสงเคราะห์ ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เห็นควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสวัสดิกาการสังคม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป