สารแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยความมานะ พากเพียร อดทน จนมาถึงเป้าหมายสำคัญของการศึกษาคือ การเป็นบัณฑิต การสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนั้น ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการทำงาน ขอให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวัง ประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นคนดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  บุญกำเนิด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม