สารแสดงความยินดี

บัณฑิตได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา และนักปราชญ์ การที่บัณฑิตทุกคนมีวันนี้นับเป็นความสำเร็จของศิษย์ที่ครู อาจารย์ ทุกคนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งไม่น้อยไปกว่าตัวของบัณฑิตเอง การที่ศิษย์ทุกคนจะยังคงความเป็นบัณฑิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนจะต้องรู้จักแสวงหาความรู้และประสบการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต หากทุกคนอยู่นิ่งหลังจบการศึกษาแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ล้าหลังไม่ทันเหตุการณ์ ไม่ทันสมัย ขาดข้อมูล และขาดความรู้ที่จะพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ไม่สามารถคงความเป็นบัณฑิตอย่างสมศักดิ์ศรี

ดังนั้นจึงขอฝากบัณฑิตทุกท่านว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาได้เป็นบัณฑิตสมความหวังในระดับหนึ่งแล้วท่านจักต้องคงความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ขึ้นในตัวท่านเองอยู่ตลอดเวลา และตลอดไป ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่สมภาคภูมิของมหาวิทยาลัยและสังคมประเทศชาติสืบไป

 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์