คำปฏิญาณของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร

ให้เริ่มกล่าวคำปฏิญาณหลังจากองค์ประธานพร้อมแล้ว(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูล / พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส / นำบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ / ถวายคำปฏิญาณดังต่อไปนี้

(บัณฑิตกล่าวตามพร้อมกัน)

ข้าพเจ้า / ………………………………..(กล่าวชื่อของตนเองทุกคน)……………………………………………

ขอกล่าวคำปฏิญาณต่อที่ประชุม / อันมีพระรัตนตรัย / สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ / และคณาจารย์ / ซึ่งชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ว่า/

  1. / ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / อันเป็นหลักเพื่อความวัฒนาถาวร / ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย/
  2. / ข้าพเจ้าจักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี / สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม / ใช้ความรู้ที่ได้รับมาในทางที่ชอบ / ประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรม / และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ/
  3. / ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ / ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด / จักเคารพนับถืออาจารย์ / และเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไป/

(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว)

      “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”