13 Nov 2020

แบบสำรวจการจองเช่าชุดขาว/กระบี่ของบัณฑิตที่เป็นว่าที่ร้อยตรี

บัณฑิตว่าที่ร้อยตรี ที่มีความประสงค์จะเช่าชุดขาวและกระบี่ สามารถจองผ่านแบบสำรวจการจองเช่าชุดขาว/กระบี่ของบัณฑิตที่เป็นว่าที่ร้อยตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

แบบสำรวจการจองเช่าชุดขาว/กระบี่