13 Nov 2020

การรับชุดครุย

การรับชุดครุย บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตติดต่อรับได้ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563ระหว่างเวลา 08.30-18.00 น. ณ โรงยิมเนเซียน (หลังอาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน)